تهويه مطبوع

مدياهاي ساخته شده از الياف مايكروفايبرگلاس و سنتتيك با مزيت افت فشار پايين و ميزان بالاي جذب ذرات هوا براي سيستم تصفيه كننده خانگي و صنعتي براساس استانداردهاي مربوطه