دستگاه هاي تصفيه هوا

مدياهاي ساخته از الياف مايكروفايبرگلاس و سنتتيك براي تصفيه كننده هاي هوا