فيلترهاي كابين خودرو

مدياهاي مخصوص تصفيه فيلترهاي كابين براي جذب ذرات معلق،خاك،گازهاي خروجي اگزوز و گازهاي NOX موجود در هوا