اتاق هاي تميز

مدياهاي فيلترهاي HEPA  و ULPA  جهت استفاده در فيلترهاي استرليزه كننده هواي اتاق هاي تميز