مصارف بهداشتی

مدياهاي با ظرفيت و طول عمر بالا و افت فشار پايين براي جذب ذرات ميكرون براي ماسك هاي تنفسي و مصارف بهداشتي مخصوص اتاق عمل