هواي ورودي توربين گاز

جهت تصفيه هواي صنعتي ورودي به توربين گاز مجهز به سيستم پالس معكوس براساس استانداردهاي مربوطه