هواي ورودي خودرو

جهت تصفيه هواي ورودي به ماشين هاي سواري و خودروهاي سنگين و نيمه سنگين بر اساس استانداردهاي مربوطه با ميزان بالاي جذب گرد و غبار

كواليسر

مدياهاي مخصوص كواليسر جهت تصفيه مايع از گاز و مايع از مايع با گرادينت تدريجي