اوره

مدياهاي مخصوص ساخته شده از الياف سنتتيك مخصوص استفاده در تصفيه اوره و ادرار

مایعات پروسس

مدياهاي مخصوص تصفيه مايعات پروسس شامل آب آشاميدني، آب غيرآشاميدني و مايعات خوراكي و غيرخوراكي مانند روغن  و نوشابه و …..

روغن

مدياهاي مخصوص استفاده در تصفيه روغن خودروهاي مختلف و توربين ها و روغن هاي صنعتي

هیدرولیک

مدياهاي مخصوص استفاده در دستگاههاي فيلتراسيون هيدروليك صنعتي و خودروهاي سنگين با طول عمر بالا

جداسازي سوخت از مايعات

مدياهاي مخصوص جداسازي مايع از مايع و آب از مايعات نفتي و بنزين هاي خاص سوخت خودرو و هواپيما