روغن

مدياهاي مخصوص استفاده در تصفيه روغن خودروهاي مختلف و توربين ها و روغن هاي صنعتي