مایعات پروسس

مدياهاي مخصوص تصفيه مايعات پروسس شامل آب آشاميدني، آب غيرآشاميدني و مايعات خوراكي و غيرخوراكي مانند روغن  و نوشابه و …..