اوره

مدياهاي مخصوص ساخته شده از الياف سنتتيك مخصوص استفاده در تصفيه اوره و ادرار